ทวิกีฬา

ระยะสแตนดาร์ดและทีมสแตนดาร์ด
Triathlon - Run

ประเภทเดี่ยวระยะสแตนดาร์ด Individual Standard Distance
วิ่ง 5 กม. / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

วิ่ง 5 กม. x 1 รอบ
จักรยาน 35 กม. x 1 รอบ
วิ่ง 5 กม. x 2 รอบ

Triathlon - Bike

ประเภททีม Team Relay Standard Distance
วิ่ง 5 กม. / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

การแข่งขันประเภททีม มีข้อกำหนดต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

  • ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะประกอบด้วยนักกีฬา 2 คน
    (วิ่ง 1 คน และจักรยาน 1 คน)
  • ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 2 คน จะไม่มีสิทธ์ในการเข้ารับรางวัลใดๆ
  • ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และผ่านการฝึกซ้อมในแต่ละกีฬาประเภทนั้นๆตามระยะทางที่กำหนด
  • การผลัดเปลี่ยนทั้งหมดจะเกิดขึ้น ที่จุดเปลี่ยนตัว Transition area ภายในบริเวณจุดจอดจักรยาน หรือ Transition ที่กำหนด
  • ผู้แข่งขันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์จับเวลาและหมายเลขการแข่งขัน ณ พื้นที่ที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น
  • หากมีการฝ่าฝืน จะมีผลต่อการปรับเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

แบ่งเป็นกลุ่มอายุรุ่นต่างๆ และจำนวนถ้วยรางวัลดังนี้

(ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2)
การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด (วันเกิด / เดือนเกิด ไม่นับ)

กลุ่มอายุ

18-29 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

30-39 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

40-49 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

50-59 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

60 ปีขึ้นไป
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

ประเภททีม

ทีมชาย 3 ถ้วยรางวัล
ทีมหญิง 3 ถ้วยรางวัล
ทีมผสม (ชาย/หญิง)
3 ถ้วยรางวัล

กำหนดเวลาการแข่งขัน

และเวลาตัดตัว (Cut-Off Time)

ผู้แข่งขันในประเภททวิกีฬา (ทั้งเดี่ยวและทีม) จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิค Timing Chip เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันในช่วงต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้

ช่วงวิ่ง ปล่อยตัวเวลา 07.00 น.

มีเวลาตัดตัวในช่วงจักรยาน ที่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณจุดตัดตัวตามแผนที่ด้านล่าง

เส้นทางการแข่งขัน

กรุณาศึกษาเส้นทางก่อนการแข่งขัน คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
เส้นทางวิ่ง ไตรกีฬาระยะสปริ้น และทวิกีฬา
เส้นทางปั่นจักรยาน ไตรกีฬาและทวิกีฬา ระยะสแตนดาร์ด
เส้นทางวิ่ง ไตรกีฬา ระยะสแตนดาร์ด และทวิกีฬา