ไตรกีฬา

ระยะสแตนดาร์ดและทีมสแตนดาร์ด
Triathlon - Swim

ประเภทเดี่ยวระยะสแตนดาร์ด Individual Standard Distance
ว่ายน้ำ 1500 เมตร / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

ว่ายน้ำ 750 เมตร x 2 รอบ
จักรยาน 35 กม. x 1 รอบ
วิ่ง 5 กม. x 2 รอบ

Triathlon - Bike

ประเภททีม Team Relay Standard Distance
ว่ายน้ำ 1500 เมตร / จักรยาน 35 กม. / วิ่ง 10 กม.

การแข่งขันประเภททีม มีข้อกำหนดต่างๆที่สำคัญ ดังนี้

  • ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะประกอบด้วยนักกีฬาอย่างน้อย 2 คน และมากสุด 3 คน
    (นักกีฬาหนึ่งท่านสามารถเลือกกีฬาได้มากกว่า 1 กีฬา สำหรับทีม 2 คน)
  • ทีมที่มีนักกีฬาเข้าแข่งขันไม่ครบ 2 คน จะไม่มีสิทธ์ในการเข้ารับรางวัลใดๆ
  • ผู้เข้าร่วมทีมจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และผ่านการฝึกซ้อมในแต่ละกีฬาประเภทนั้นๆตามระยะทางที่กำหนด
  • การผลัดเปลี่ยนทั้งหมดจะเกิดขึ้น ที่จุดเปลี่ยนตัว Transition area ภายในบริเวณจุดจอดจักรยาน หรือ Transition ที่กำหนด
  • ผู้แข่งขันต้องเปลี่ยนอุปกรณ์จับเวลาและหมายเลขการแข่งขัน ณ พื้นที่ที่ผู้จัดกำหนดไว้เท่านั้น
  • หากมีการฝ่าฝืน จะมีผลต่อการปรับเวลาหรือถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
Triathlon - Run

ประเภทเดี่ยวระยะสปริ้น Individual Sprint Distance
ว่ายน้ำ 750 เมตร / จักรยาน 20 กม. / วิ่ง 5 กม.

ว่ายน้ำ 750 เมตร x 1 รอบ
จักรยาน 20 กม. x 1 รอบ
วิ่ง 5 กม. x 1 รอบ

แบ่งเป็นกลุ่มอายุรุ่นต่างๆ และจำนวนถ้วยรางวัลดังนี้

(ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2)
การนับอายุของผู้สมัคร ใช้ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด (วันเกิด / เดือนเกิด ไม่นับ)

กลุ่มอายุ

18-29 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล
(16-29 ปี สำหรับระยะสปริ้น)

กลุ่มอายุ

30-39 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

40-49 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

50-59 ปี
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

กลุ่มอายุ

60 ปีขึ้นไป
ชาย 3 ถ้วยรางวัล
หญิง 3 ถ้วยรางวัล

ประเภททีม

ทีมชาย 3 ถ้วยรางวัล
ทีมหญิง 3 ถ้วยรางวัล
ทีมผสม (ชาย/หญิง)
3 ถ้วยรางวัล

กำหนดเวลาการแข่งขัน

และเวลาตัดตัว (Cut-Off Time)

ผู้แข่งขันในประเภทไตรกีฬา (ทั้งเดี่ยวและทีม) จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิค Timing Chip เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันในช่วงต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้

ช่วงว่ายน้ำ ปล่อยตัวเวลา 07.00 น. โดยใช้รูปแบบ Rolling Start (ปล่อย 4 คนทุก 5 วินาที)
โดยแบ่งเป็นกลุ่ม (Wave) ตามความเร็วในการว่ายน้ำของผู้แข่งขัน

มีเวลาตัดตัวในช่วงจักรยาน ที่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณจุดตัดตัวตามแผนที่ด้านล่าง
Swim wave 1

ปล่อยตัวเวลา 07.00 น.
กลุ่มที่ 1 Wave 1 Fast Speed Swimmer
หมวกสีเงิน
ความเร็ว 1.10-2.00 นาทีต่อ 100 เมตร

Swim wave 2

ปล่อยตัวเวลา 07.03 น.
กลุ่มที่ 2 Wave 2 Mid Speed Swimmer
หมวกสีแดง
ความเร็ว 2.01-2.45 นาทีต่อ 100 เมตร)

Swim wave 3

ปล่อยตัวเวลา 07.06 น.
กลุ่มที่ 3 Wave 3 Slow Speed Swimmer
หมวกสีเหลือง
ความเร็วช้ากว่า 2.45 นาทีต่อ 100 เมตร)

Swim wave 4

ปล่อยตัวเวลา 07.10 น.
กลุ่มที่ 4 Wave 4 Novice
หมวกสีขาว
ผู้แข่งขันที่เพิ่งเริ่มว่ายน้ำ หรือใส่ทุ่นแข่งขัน

Swim wave 5

ปล่อยตัวเวลา 07.15 น.
กลุ่มที่ 5 Wave 5 Sprint distance
หมวกสีเขียว
ผู้แข่งขันในระยะสปริ้น

เส้นทางการแข่งขันไตรกีฬา ประเภทเดี่ยวระยะสปริ้น
Individual Sprint Distancee

กรุณาศึกษาเส้นทางก่อนการแข่งขัน คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
เส้นทางว่ายน้ำ ไตรกีฬา ระยะสปริ้น
เส้นทางปั่นจักรยาน ไตรกีฬาประเภทเดี่ยวระยะสปริ้น
เส้นทางวิ่ง ไตรกีฬาระยะสปริ้น และทวิกีฬา

เส้นทางการแข่งขันไตรกีฬา ประเภทเดี่ยวระยะสแตนดาร์ด
Individual Standard Distance

กรุณาศึกษาเส้นทางก่อนการแข่งขัน คลิ๊กเพื่อดูรูปขยาย
เส้นทางว่ายน้ำ ไตรกีฬา ระยะสแตนดาร์ด
เส้นทางปั่นจักรยาน ไตรกีฬาและทวิกีฬา ระยะสแตนดาร์ด
เส้นทางวิ่ง ไตรกีฬา ระยะสแตนดาร์ด และทวิกีฬา